Dit is de privacyverklaring van Marielot Mol, bemiddelaar bij conflicten, gevestigd aan de Wilhelminalaan 3 te Aarle-Rixtel. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten, potentiële cliënten en andere personen die uit hoofde van mijn beroepsuitoefening contact met mij hebben.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring hierover vragen heeft, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: 0653105441 en mail: info@marielotmol.nl Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Dossier

Als u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik persoonsgegevens die u en de andere betrokkene(n) in uw kwestie aan mij verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Het kan daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor mijn diensten. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met mij opneemt per mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Dossier

Ik gebruik de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een opdracht om een kwestie te behandelen. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het traject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vraag ik u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en daarvoor uw handtekening te zetten. Dit is voorwaarde voor het kunnen (blijven) verlenen van mijn diensten. Bij mediations is dit opgenomen in de mediationovereenkomst. U kunt uw toestemming intrekken, daarmee eindigt mijn dienstverlening.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruik ik om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met mij sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van mijn gerechtvaardigd belang om mijn werkzaamheden uit te oefenen en nieuwe opdrachten te verkrijgen.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Dossiers en administratie

Ik bewaar mijn dossiers en administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar, mede om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht. In uitzonderingsgevallen bewaar ik, als ik meen dat daarvoor een gerechtvaardigd belang is, een dossier langer dan zeven jaar.

Overige contactgegevens

Ik bewaar overige contactgegevens gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u mij vraagt om deze eerder te verwijderen.

Met wie deel ik uw gegevens?

Ik deel u gegevens niet met derden. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:
-Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in mails die ik verstuur of ontvang, en worden daarmee mogelijk opgeslagen (en dus verwerkt) door mijn ICT-provider.
-Ingeval van een klacht die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.
-Ingeval ik op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht word bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek.
-Ingeval van een plotselinge en onverwachte gebeurtenis heeft de op grond van mijn calamiteitenregeling aangewezen persoon inzage in deze gegevens, met overeengekomen verplichting tot geheimhouding, en met het doel cliënten op de hoogte te stellen en een goede voortgang/vervanging van de dossiers te organiseren.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Ik heb op mijn computer een uniek toegangswachtwoord ingesteld; mijn computer en de interne back-ups daarvan zijn encripted. Ik mag ervan uitgaan dat mijn internetprovider en het, ingeval u daarmee instemt, gebruikte Microsoft Teams goede maatregelen ter beveiliging nemen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:
Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het bovengenoemde mailadres en telefoonnummer. Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik u per mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Versie 2020.1